REAL PLAZA
RESTAURANT EL EKEKO REAL PLAZA
Monday through Wednesday 12:00 a.m. to 10:00 p.m.
Thursday through Saturday 12:00 a.m. to 11:00 p.m.
Sundays and Holydays 12:00 a.m. to 9:00 p.m.